ඉවසිම උතුම් තපසයි
"ආරංචි මාර්ගයෙන් හෝ පොත පතෙහි සඳහන් වන නිසා හෝ පරම්පරාවෙන් පැවත ආ අදහස් නිසා හෝ කිසිවෙකු බුදු දහම පිළිගත යුතු නොවේ. තමාගේ බුද්ධියට නිවැරදි යයි වැටහේ නම් පමණක් නිදහස්ව සිතා බලා එය පිළිගත යුතුය."

                                         -ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ-


1 comment:

හැදෙන විඳි පෙන්වන
නුවණ වඩවන සතරින
සරණ දෙලොවට වන
කලණ බස් දෙන කෙනෙකි ගුරුතැන

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...